featured-image

ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับการจำนองขายฝากเลย

ถ้าไม่มีความรู้ ต้องการการที่จะทำจำนอง ขายฝาก ที่ดิน ต้องทำยังไง มาดูขั้นตอนการทำงาน ของ Teedin4Cash 4 ขั้นตอนกันค่ะ

caret-down caret-up caret-left caret-right
ข้อมูลเบื้องต้นในการทำจำนอง ขายฝาก

1. สำเนาโฉนดหน้า-หลัง
2. ราคาประเมินที่ดิน จากกรมที่ดิน
3. ข้อมูลเบื้องต้น เช่น เนื้อที่, ราคาประเมิน, ราคาประกาศขาย, ติดถนนอะไร , มีทางเข้าออกหรือไม่, ใกล้กับสถานที่อะไร (เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการคิดวงเงิน และดอกเบี้ย)

ขั้นตอน การจำนอง ขายฝาก

ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/Line คุยรายละเอียดเบื้องต้น 094-9544262,091-0582656
02-1583859 ,ID line 0949544262
ไปดูบ้านที่จะทำสัญญาจำนอง ขายฝาก โดยนายทุนไปด้วยตนเอง
ฟังข้อมูลการทำสัญญาจากนายทุน และตกลงรายละเอียดเรื่องวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยกันให้เรียบร้อย
นัดวันไปทำสัญญา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อทำสัญญา ณ กรมที่ดินเสร็จ ลูกค้ารับเงินสดทันที
เราเน้นการบริการเป็นสำคัญ ดูแลลูกค้าตลอดระยะสัญญา
ถ้าครบสัญญาขายฝาก หากลูกค้ามีเหตุให้ไม่สามารถไถ่ถอนได้ เรายังสามารถขยายเวลาไถ่ถอนได้สูงสุดถึง 10 ปี
หากลูกค้าต้องการไถ่ถอนบ้านสามารถทำได้ทันที โดยทำการแจ้งล่วงหน้าซัก 2 วัน
ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม ทุกวันไม่มีวันหยุด 6.00 – 23.00 น.

ขั้นตอนการจดทะเบียน จำนอง ขายฝาก

ประชาสัมพันธ์ – รับบัตรคิว ณ กรมที่ดิน
รับคำขอและสอบสวน
ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ลงบัญชีรับทำการ
ตรวจอายัด
ประเมินทุนทรัพย์
เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
คู่กรณีลงนามในสัญญา
เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา

เอกสารที่ต้องใช้ ณ วันทำสัญญา

1.โฉนดที่ดินตัวจริง
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง
3.บัตรประชาชนตัวจริง
4.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)
5.ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (กรณีมีคู่สมรส)
6.หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
7.มรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
8.ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร)
9.ใบปลอดหนี้ (กรณีเป็น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)