featured-image

ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน

การขายฝากการขายฝากสามารถทำได้ โฉนดไม่ติดภาระ ส่วนโฉนดติดภาระธนาคาร โฉนดติดภาระบุคคล สามารถทำได้ โดยพิจารณา จากมลูค่าทรัพย์

ขั้นตอนการขายฝาก

 • ไปดูที่ดิน หรือหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ต้องการขายฝาก
 • เมื่อตกลงราคาที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ไปทำสัญญาที่กรมที่ดิน
 • เมื่อทำสัญญาที่กรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะ ได้รับเงินสดทันที
 • ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปีตามกฎหมาย หรือแล้วแต่ตกลง
 • ลูกหนี้ต้อง จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนจนครบกำหนดไถ่ถอน
 • พอครบสัญญา สามารถไปไถ่ถอนได้ที่กรมที่ดิน

เอกสารที่ต้องใช้

 • โฉนดตัวจริง
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง (ถ้ามีการเปลี่ยนบ้านเลขที่ต้องเตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย)
 • ใบทะเบียนสมรส (หรือกรณีหย่า เตรียมใบหย่าและใบแนบท้ายใบหย่าให้ด้วย)
 • ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล ให้เตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย

ค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดิน

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ กรมที่ดิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หัก ณ ที่จ่าย)
 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม (ค่าโอน) : 2% จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างไหนสูงกว่า
 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ร้อยละ 1
 • ค่าอากรแสตมป์
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ตัวอย่างสัญญาขายฝาก

การขายฝาก หมายถึง สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่า ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมิฉะนั้นในการกำหนดเวลาตามกฎหมาย คือ

ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน ต้องไถ่ภายใน 10 ปี นับแต่เวลาที่มีการซื้อขาย แต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ ต้องไถ่ภายใน 3 ปี นับแต่ซื้อขาย หากเกินกำหนดเวลานี้แล้วกฎหมายถือว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายฝากกัน ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที กรณีที่ทำสัญญากำหนดเวลาไถ่นานเกินกว่า 10 ปี 3 ปี ก็ต้องลดลงมาเป็น 10 ปี 3 ปี หรือถ้าทำสัญญากำหนดเวลาไถ่ต่ำกว่า 10 ปี 3 ปี ก็จะขยายเวลามิได้

หลักสำคัญของการขายฝาก อยู่ที่ต้องมีการส่งมอบการครอบครองโดยตรงหรือปริยายให้แก่ผู้รับซื้อฝากพร้อมกับกรรมสิทธิ์ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ผู้ขายฝากมีสิทธิที่จะไถ่ถอนได้

ข้อแตกต่างระหว่าง “การขายฝาก” กับ “การจำนอง” คือ การจำนองนั้นผู้จำนองนำทรัพย์สินของตน เช่น บ้าน – ที่ดินไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ หากผิดนัดไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็จะฟ้องร้องและบังคับคดียึดทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันไว้ แต่การขายฝากเป็นการนำทรัพย์สินไปขายให้แก่คนอื่นภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เมื่อถึงกำหนดแล้วผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนได้ หากเกินกำหนดก็เสียกรรมสิทธิ์ทันที

นโยบายในการขายฝากที่ดินกับเรา

เรายึดหลัก “กู้ง่าย ได้เงินไว ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม” กับลูกค้าทุกๆ ราย เราเข้าใจว่าทุกท่านที่เข้ามาปรึกษาเรามีเรื่องทุกข์ใจ ต้องการหาที่พึ่ง เรายินดีช่วยเหลือทุกท่านอย่างเต็มที่ ด้วยนโยบายดังนี้

 • เราคิดดอกเบี้ยจำนอง-ขายฝาก เริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือน
 • หลังจากดูบ้าน ที่ดิน เราสามารถพิจารณาออกเงินให้ได้ภายใน 1 วัน ทำสัญญา ณ กรมที่ดินเท่านั้น
 • เราไม่มีนโยบายที่จะฟ้องยึดบ้านลูกค้า ถ้าลูกค้ารายใดมีความประสงค์ต้องการที่จะเข้าสู่ระบบสถาบันทางการเงินโดยผ่อนเป็นรายเดือน ลดต้น-ลดดอก ผ่อนได้ระยะยาว 20 ปี ทางเราจะดำเนินการกู้เข้าสู่สถาบันทางการเงินให้ โดยมืออาชีพด้านสถาบันทางการเงินให้กับลูกค้า
 • เราทำงานอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมต่อลูกค้าทุกราย ไม่เอารัดเอาเปรียบอย่างแน่นอน
 • ขายฝากที่ดินกับเรา ทำได้ง่ายๆ ได้เงินง่าย ไม่ยุ่งยาก เอกสารพร้อม เราจ่ายเงินทันที
 • เราติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆ มามากมาย มีเครดิตที่น่าเชื่อถือ เรารับปรึกษาสินเชื่อสถาบันการเงิน เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านและที่ดิน และสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ให้อีกด้วย
 • ลูกค้ามีเงินก้อน อยากปิดยอดเมื่อไหร่ก็ได้ เราไม่มีการยื้อ เพื่อถ่วงเวลาให้ทรัพย์หลุดอย่างแน่นอน
 • เรายินดีให้คำปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุน ในกรณีที่ท่านยังลังเล ไม่แน่ใจ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัญญาของเราเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ทำงานเป็นขั้นตอน ตรวจสอบได้ โปร่งใส ทุกขั้นตอน